Japan & Korea

Japan

A3 International
No. 1-10-24 Himurodai
Hirakata-city
Osaka-fu, Japan 573-0115
tel: 075-921-7912
fax: 075-921-7912
order@jplampwork.com
www.jplampwork.com

Ropex International Co, Ltd.
Mike Yamashita
2-231 Ofuka-Cho, Kita-Ku
Osaka, Japan 530
tel: 011-81-6-63752562
fax: 011-81-6-63733016
sales@ropex.com
www.ropex.com

Studio Morio
Morio Toyoshima
381 Hama-Otsu
Otsu- City Shiga-Prefecture
520-0047 Japan
tel: 090-9549-7645 or 011-81-90-9549-7645
fax: 075-751-8237 or 011-81-75-751-8237
supermorio@nifty.com
www.studiomorio.com

Korea

Nubo Art
Pyo Lim
maeju 21, Sunghwan Cheonan
Chungnam, 330707
South Korea
tel: 82-41-581-0990
fax: 82-41-581-0991
nuboart@naver.com
http://www.nuboart.com